" nắng Sàigòn, Anh đi mà bỗng nhiên mát chính vì đã ... Có ly xu-xoa ... đơn vị em